Polityka Prywatności

1. Ogólne informacje przyjętej Polityki prywatności.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawieraniem umów sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem serwisu znajdującego się pod adresem www.pieknaistylowa.pl (dalej jako: Sklep internetowy, Sklep, Serwis).

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu oraz Operatorem Serwisu www.pieknaistylowa.pl jest Joanna Szwajkos prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Szwajkos Piękna i Stylowa, 87-162 Grębocin, ul. Kasztanowa 9, NIP: 8792737328, REGON: 521172491, email: kontakt@pieknaistylowa.pl1.3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 


2. Jakie dane są przetwarzane.

2.1. W celu wykonania usług i zawierania umów sprzedaży produktów i usług zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów sprzedaży produktów i usług przez serwis www.pieknastylowa.pl (dalej: „Regulamin”).

2.2. Podanie danych wskazanych poniżej jest dobrowolne, ale niezbędne, aby móc korzystać z Serwisu www.pieknaistylowa.pl, zawierać umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.pieknaistylowa.pl lub zawierać umowy sprzedaży produktów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis www.pieknastylowa.pl.

2.3.Dane przetwarzamy w celu właściwego przygotowania usług dostępnych przez Serwis, w szczególności usługi analizy kolorystycznej i usługi analizy sylwetki.Do danych, które będziemy przetwarzali zaliczamy:a) dane podstawowe: imię i nazwisko, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, Numer Identyfikacji Podatkowej.b) ankieta do analizy kolorystycznej: kolor włosów w dzieciństwie, informacje o farbowaniu włosów, informacje o makijażu permanentnym, hennie brwi lub rzęs, kolor opalenizny, długość utrzymywania się opalenizny, występowanie i kolor piegów itp., a także aktualne zdjęcie bez makijażuc) ankieta do analizy sylwetki: obwód w ramionach, biuście i talii, informacje o wahaniach wagi i aktualnej wadze, aktualne zdjęcie sylwetki.

2.4. Wszystkie dane, o których mowa wyżej pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – podajesz je nam za pośrednictwem Serwisu, adresu swojej poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Poza nimi, możemy pozyskiwać również informacje dotyczące statusu Twojej płatności za wybraną usługę lub produkt od operatora Platformy płatniczej, za pośrednictwem której dokonana została opłata. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę sprzedaży produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

2.5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) tj. gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych oraz jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2.6. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2.7. Przyszły Usługobiorca przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną sprzedaży produktu lub usługi dostępnych za pośrednictwem Serwisu www.pieknaistylowa.pl jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

2.8. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.9. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

2.10. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

2.11. Informacje dotyczące Twojego adresu IP oraz urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone), z którego korzystasz, mogą również być przetwarzane. 


3. Cele przetwarzania danych osobowych.

3.1. Realizacja zamówienia poprzez umożliwienie skorzystania z usług, jakie świadczymy za pośrednictwem Serwisu lub zawarcia umowy sprzedaży produktu lub usługi, czyli w celu wykonania umowy zawartej na podstawie zaakceptowanego Regulaminu – w tym wypadku podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania wybranej usługi sprzedaży produktu – pamiętaj, że dane te nie będą przetwarzane w żadnych innych celach ani udostępniane podmiotom trzecim.

3.2. Wysyłki formularza zapisu na newsletter, listę zainteresowanych i webinar przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informację o nowościach i promocjach - podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polega w tym wypadku na potrzebie dotarcia do Usługobiorców z komunikatem dotyczącym Usługodawcy). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter i otrzymywać informację o nowościach i promocjch. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter. Zgodę może cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika.

3.3. Wysyłki formularza kontaktowego - kontaktując się z nami dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail, imię, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane, aby umożliwić kontakt z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś. Możesz domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

3.4. Reklamacji lub odstąpienia od umowy - wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy możemy archiwizować w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

3.5. Formularza dodawania komentarzy – dane przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza. Użytkownik dobrowolne podaje swoje dane osobowe. Jednak są one niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa oraz Sklep lub autor usunie komentarz.

3.6. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - prawnie uzasadniony interes administratora w tym wypadku polega na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami, w tym roszczeniami Usługobiorców lub osób trzecich (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3.7. Dopasowywania, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich świadczenia – prawnie uzasadniony interes administratora w tym wypadku polega na chęci i potrzebie dopasowywania, analizowania i udoskonalania Usług (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. f) RODO) 


4. Informacje dotyczące udostępniania Twoich danych osobowych.

4.1. Twoje dane osobowe co do zasady nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Natomiast w związku ze świadczeniem naszych usług i sprzedaży produktów, dostęp do niektórych danych mogą mieć podmioty, z których usług korzystamy w związku z prowadzoną działalnością takie jak np. zewnętrzne biuro rachunkowe. Te podmioty to tzw. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na nasza polecenie i mają dostęp wyłącznie do informacji niezbędnych do świadczenia usług lub sprzedaży produktów. Zawarliśmy z nimi stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie Twoich danych, między innymi, ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych.

4.2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jednak w związku z korzystaniem przez Administratora z usług Google oraz Facebook dane osobowe Użytkownika wiąże się to z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach i mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki.Jednak, zarówno Google, jak i Facebook przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Podmioty te deklarują, że gwarantują ochronę danych osobowych na poziomie wymaganym przez przepisy prawa Unii Europejskiej.

4.3. Możliwe, że zgłoszą się do nas organy publiczne lub inne podmioty, które uprawnione są do dostępu do Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura). W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do udostępniania żądanych danych.

4.4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 


5. Jak długo Twoje dane będą przetwarzane

5.1. Dane przetwarzane w celu wykonania usług lub sprzedaży produktów zgodnie z Regulaminem – okres niezbędny do świadczenia wybranej usługi lub sprzedaży produktów dostępnych w Serwisie www.pieknaistylowa.pl z zastrzeżeniem, iż dane przetwarzane na podstawie zgody mogą być przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

5.2. Dane przetwarzane w celach księgowych lub rachunkowych w związku z wykonaniem usług lub sprzedażą produktów - okres wymagany przez przepisy prawa.

5.3. Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

5.4. Dane przetwarzane w celu wysyłki newslettera – okres do czasu zgłoszenia przez Ciebie cofnięcia zgody.

5.5. Dopasowywania, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich świadczenia - okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania przez Usługobiorcę albo osiągnięcia ww. celu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 


6. Prawa, które przysługują, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

6.1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych - masz prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.

6.2. Prawo do sprostowania danych – przysługuje Ci prawo zażądać, aby sprostować Twoje dane osobowe, jeśli są nieprawidłowe. Możesz również zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

6.3. Prawo do usunięcia danych (tzw. ”prawo do bycia zapomnianym” ) – masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem. Twoje dane osobowe zostają usunięte, gdy są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane.

6.4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych - przysługuje Ci w przypadkach kiedy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, kiedy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art.21 ust.1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

6.5. Prawo do przenoszenia danych - aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.

6.6. Prawo sprzeciwu - w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych) – aby złożyć sprzeciw, możesz skontaktować się z nami zarówno drogą elektroniczną, jak i drogą pisemną na adresy podane w pkt. 1 niniejszej Polityki prywatności.

6.7. Prawo do cofnięcia zgody - w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) oraz art.9 ust.2 lit. a) RODO – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; aby wycofać zgodę, możesz skontaktować się z bezpośrednio z nami zarówno drogą elektroniczną, jak i drogą pisemną na adresy podane w pkt. 1 niniejszej Polityki prywatności.

6.8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@pieknaistylowa.pl. 


7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

7.1. W ramach wykonywania Usług, nie podejmujemy w stosunku do Ciebie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.